1. പ്രതിഗ്രഹിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ദാനമായി സ്വീകരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക