1. പ്രതിഗ്രഹൻ

    1. നാ.
    2. ദാനംവാങ്ങാൻ അർഹനായ ബ്രാഹ്മണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക