1. പ്രതിഗ്രാഹം

  1. നാ.
  2. കോളാമ്പി
  3. സമ്മാനം വാങ്ങൽ
 2. പ്രതിഗൃഹം

  1. അവ്യ.
  2. വീടുതോറും
 3. പ്രതിഗ്രഹം

  1. നാ.
  2. സ്വീകാരം
  3. ആനുകൂല്യം
  4. വിവാഹം
  5. കേൾക്കൽ
  6. കോളാമ്പി
  7. ദാനം വാങ്ങൽ
  8. സംഭാവന
  9. ദാനം വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം
  10. സൈന്യത്തിൻറെ പിന്നണി
  11. ഇഷ്ടത്തോടുകൂടിയുള്ള സത്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക