1. പ്രതിഗ്രാഹക

    1. വി.
    2. ദാനം വാങ്ങുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക