1. പ്രതിഗ്രാഹിക

    1. നാ. വ്യാക.
    2. ദ്വിതീയാ വിഭക്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക