1. പ്രതിഘം

  1. നാ.
  2. കോപം
  3. യുദ്ധം
  4. എതിർപ്പ്
  5. തളർച്ച
 2. പ്രതീകം

  1. നാ.
  2. മുൻഭാഗം
  3. പ്രതിബിംബം
  4. ഓഹരി
  5. ശരീരാവയവം (തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നതിനാൽ)
  6. പ്രാതികൂല്യം
  7. വിരുദ്ധമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക