1. പ്രതിചിന്തനം

    1. നാ.
    2. ധ്യാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക