1. പ്രതിച്ഛായ

    1. നാ.
    2. നിഴൽ
    3. പ്രതിമ
    4. പ്രതിരൂപം
    5. പ്രതികൃതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക