1. പ്രതിച്ഛേദം

    1. നാ.
    2. തടസ്സം
    3. എതിർപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക