1. പ്രതിജ്ഞേയൻ

    1. നാ.
    2. മംഗലസ്തുതിപാടുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക