1. പ്രതിതരൻ

    1. നാ.
    2. തണ്ടുവലിക്കുന്നവൻ, കപ്പൽക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക