1. പ്രതിധാനം

  1. നാ.
  2. നിയോഗിക്കൽ
 2. പ്രതിദാനം

  1. നാ.
  2. വാങ്ങിയതു തിരിയെക്കൊടുക്കൽ
  3. കൊടുത്തിട്ടു മറ്റൊന്നു വാങ്ങൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക