1. പ്രതിനായകൻ

    1. നാ.
    2. നായകൻറെ എതിരാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക