1. പ്രതിനിധി

  1. നാ.
  2. പണയം
  3. പ്രതിബിംബം
  4. ജാമ്യക്കാരൻ
  5. പകരക്കാരൻ
  6. പകരം നിൽക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക