1. പ്രതിനിവൃത്ത

    1. വി.
    2. മടങ്ങിപ്പോന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക