1. പ്രതിപക്ഷം

    1. നാ.
    2. ശത്രുപക്ഷം, എതിർപക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക