1. പ്രതിപക്ഷൻ

    1. നാ.
    2. ശത്രു
    3. പ്രതി
    4. എതിരാളി
    5. ശത്രുപക്ഷത്തു നിൽക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക