1. പ്രതിപദിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പ്രതിപാദിക്കുക
 2. പ്രതിപാദിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. നിശ്ചയിക്കുക
  3. സ്വീകരിക്കുക
  4. വിവരിക്കുക
  5. പരാമർശിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക