1. പ്രതിപാത്രം

    1. അവ്യ.
    2. ഓരോപാത്രത്തേയും സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക