1. പ്രതിപാദനീയ

    1. വി.
    2. പ്രതിപാദിക്കപ്പെടേണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക