1. പ്രതിപാദിത

    1. വി.
    2. പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക