1. പ്രതിപാലിത

    1. വി.
    2. അനുഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട
    3. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട
    4. പ്രതീക്ഷിതമായ
    5. അനുസരിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക