1. പ്രതിപൂജ

    1. നാ.
    2. പൂജിക്കൽ, ആദരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക