1. പ്രതിപ്രസ്ഥാതാവ്

    1. നാ.
    2. പത്ത് ഋത്വിക്കുകളിൽ ഒരാൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക