1. പ്രതിപ്രസ്ഥാനം

    1. നാ.
    2. മറുപക്ഷത്തേക്കുപോകൽ, ശത്രുപക്ഷം ചേരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക