1. പ്രതിപ്രാപ്യ

    1. വി.
    2. തിരിച്ചുകിട്ടാവുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക