1. പ്രതിഫലനം

    1. നാ.
    2. കൂലി
    3. നിഴൽ, പ്രതിബിംബം
    4. പകരമായ അനുഭവം
    5. ദക്ഷിണ, സമ്മാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക