1. പ്രതിബദ്ധ

    1. വി.
    2. വിരോധിക്കപ്പെട്ട
    3. തൻറെ ആഗ്രഹത്തിനു അന്യനിൽനിന്നു തടസ്സം ഉണ്ടായ
    4. കെട്ടപ്പെട്ട, കൂറുള്ള
    5. ഖചിതമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക