1. പ്രതിബദ്ധത

    1. നാ.
    2. (ഒരു ആശയത്തോടോ പ്രസ്ഥാനത്തോടോ മറ്റോ) പ്രത്യേകിച്ചു കൂറുള്ള അവസ്ഥ, കെട്ടപ്പെട്ടസ്ഥിതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക