1. പ്രതിബന്ധി

    1. വി.
    2. പ്രതിബന്ധമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക