1. പ്രതിബോധം

  1. നാ.
  2. ഉണർത്തൽ
  3. പഠിപ്പിക്കൽ
  4. ചീത്തസംസ്കാരം
 2. പ്രതിബോധം

  1. നാ.
  2. ഓർമ
  3. ബുദ്ധി
  4. പഠിപ്പിക്കൽ
  5. തിരിച്ചറിവ്
  6. ഉണർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക