1. പ്രതിഭ

  1. നാ.
  2. പ്രതിബിംബം
  3. ശോഭ
  4. ധീരത
  5. ബുദ്ധിവിശേഷം
  6. അഞ്ചാമത്തെ രാശി
 2. പ്രാതിഭ

  1. നാ.
  2. പ്രതിഭാശക്തി. പ്രാതിഭശരീരം = കാരണശരീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക