1. പ്രതിഭട

    1. വി.
    2. തുല്യമായ
    3. എതിർക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക