1. പ്രതിഭടൻ

    1. നാ.
    2. എതിരാളി, ശത്രു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക