1. പ്രതിഭയം

    1. നാ.
    2. ആപത്ത്
    3. ഭയാനകരസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക