1. പ്രതിഭാഷിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ഉത്തരം പറയുക
    3. കേട്ടിട്ട് സംസാരിക്കുക
    4. പേർവിളിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക