1. പ്രതിമത

    1. നാ.
    2. തുല്യത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക