1. പ്രതിമാനം

  1. നാ.
  2. സാദൃശ്യം
  3. മാതൃക
  4. നിഴൽ
  5. ചിത്രം
  6. തൂക്കം
  7. പ്രതിമ
  8. ആനയുടെ മുഖത്തു കൊമ്പുകൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക