1. പ്രതിമിത്രം

    1. നാ.
    2. ശത്രു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക