1. പ്രതിമുക്ത

  1. വി.
  2. എറിയപ്പെട്ട
  3. ബന്ധിക്കപ്പെട്ട
  4. കുപ്പായം ധരിച്ച
  5. കവചമിട്ട
  6. മോചിക്കപ്പെട്ട
  7. തിരിച്ചുകൊടുത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക