1. പ്രതിമുഖം

    1. നാ. നാട്യ.
    2. നാടകത്തിലെ പഞ്ചസന്ധികളിൽ രണ്ടാമത്തെത്
  2. പ്രതിമുഖം

    1. അവ്യ.
    2. മുഖത്തിനുനേരെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക