1. പ്രതിയത്ന

  1. വി.
  2. ധൈര്യമുള്ള
  3. ചൊടിയുള്ള
  4. വളരെ പരിശ്രമിക്കുന്ന
 2. പ്രതിയാതന

  1. നാ.
  2. പ്രതിമ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക