1. പ്രതിയാതനം

  1. നാ.
  2. പകരംവീട്ടൽ
 2. പ്രതിയത്നം

  1. നാ.
  2. ആഗ്രഹം
  3. അറിവ്
  4. പ്രതികാരം
  5. അടിമയാക്കൽ
  6. പൂർത്തീകരിക്കൽ
  7. തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക