1. പ്രതിയോഗം

    1. നാ.
    2. സംയോഗം
    3. വൈരം
    4. പ്രതിവിധി, മറുമരുന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക