1. പ്രതിയോഗിത

    1. നാ.
    2. പ്രതിയോഗിയുടെ അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക