1. പ്രതിയോഗി1

    1. വി.
    2. വിരോധിക്കുന്ന
  2. പ്രതിയോഗി2

    1. നാ.
    2. ശത്രു, എതിരാളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക