1. പ്രതിയോധി

    1. നാ.
    2. പ്രതിയോധൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക