1. പ്രതിരഥൻ

    1. നാ.
    2. രഥത്തിലിരുന്ന് എതിർക്കുന്ന ശത്രു
    3. തുല്യശക്തിയായ ശത്രു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക