1. പ്രതിലിപികൻ

    1. നാ.
    2. പകർത്തിയെഴുത്തുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക