1. പ്രതിവചനം

    1. നാ.
    2. ഉത്തരം, മാറ്റൊലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക